Vilkår og betingelser

FORRETNINGSBETINGELSER HOS ME CASA APS

Generelle oplysninger:

me Casa ApS
Tennisvej 17
5580 Nørre Aaby
CVR nr.: 42193054
Telefon: 64462903
E-mail: info@mecasa.dk

Forretningsbetingelser - Gældende for salg og montage. Ønsker du at læse om vores abonnementbetingelser, så kontakt os og vi fremsender disse.

Priser, levering og tilbud: Hvis ikke andet er angivet er alle priser angivet ex. moms. I visse tilfælde kan der kræves forudbetaling, dette må påregnes ved skaffevarer eller 1. gangs kunder. Leveringsomkostninger, hvis ikke andet er aftalt afholdes af køber. Afgiver me Casa ApS skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt tilbuddet ikke er accepteret inden 4 uger fra tilbuddets dato. (kundens modtage dato) eller udarbejdelses dato

Fortrydelsesret, returret og opsigelse: Varer, licenser og software der er leveret eller monteret af me Casa ApS tages ikke retur uden me Casa‘s accept. me Casa ApS forbeholder sig retten til at give afslag på det tilbagebetalte beløb. Skaffevarer tages ikke retur. Skaffevarer kan være varer der har lang leveringstid eller varer der er produceret direkte til køber. Privat kunder har dog returret i.h.t købeloven. Opsigelse af ethvert form for abonnement skal ske skrifteligt minimum 14 dage før periodens fornyelse. Abonnementer forudbetales og afbrydes et abonnement i perioden, tilbagebetales resterende beløb ikke.

Forsinket levering: Leveringstider gælder med forbehold af force majeure. Såfrem me Casa påråber sig force majeure, eller såfrem me Casa må indse, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes, påhviler det me Casa ufortøvet at give køber underretning herom. Køber kan derved hæve købet.

Betaling og rente: Betaling skal ske i henhold til faktura eller tilbuddets betalingsfrister. Betales del-faktura i et igangværende projekt ikke, stoppes arbejdet til dokumentation for betaling foreligger. Fra forfaldsdatoen er me Casa berettiget morarente svarende til gældende branchekutyme. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling.

Mangler, garanti og reklamationsret: Er produktet monteret af me Casa og er blevet defekt inden for et år, blive produktet udskiftet eller repareret uden beregning. Reklamationsretten gælder fejl og mangler fra 1 år fra købstidspunket/ monteringstidspunktet (først kommende tidspunkt). Reklamationsretten ophører hvis fejlen/defekten skyldes kundens forkerte brug af varen eller hvis kunden har udsat varen for større fysisk belastning, end det varen er lavet til. Reklamationsretten for private kunder er dog 2 år fra leverings/monteringsdato. Såfrem fabrikanten af det defekte produkt har udarbejdet en særlig skriftlig garanti for varen, vil denne kunne vidergives til køber, dette gælder dog ikke udgiften til selve udskiftningen. Servere, Pc’er og andet udstyr med/uden blæserkøling, der placeres i et støvfyldt eller lukket område, er det køberens ansvar at holde udstyret rent for støv eller sikre at en tilstrækkelig køling af produktet opnås. Defekter i alarm og overvågningsudstyr, opstået i forbindelse med lynnedslag og evt. følgeskader dækkes af kundens egen forsikring. Der gives ingen garanti på harddisk, SD-kort og batterier, da de anses som et sliddel.

Begrænsning af ansvar: Ud over det ovenstående har køber ikke anden misligholdelsesbeføjelser og me Casa hæfter således aldrig for f.eks drifttab, avancetab og andet indirekte tab. me Casa ApS kan ikke drages til ansvar for mistede ting i forbindelse med indbrud/tyveri ej heller mistet data i forbindelse med servernedbrud, eller i forbindelse med systemopdatering. me Casa ApS kan ikke drages til ansvar for fejl og skader opstået i forbindelse med lynnedslag.

Produktansvar: For produktansvar gælder de til enhver gældende regler i dansk ret. me Casa ApS er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Oplysninger (GDPR): Indsamlede oplysninger om virksomhed eller persondata gemmes i 5 år. Anlægs dokumentation og kvalitetssikring gemmes i (minimum) 10 år. Hvis faktura indeholder varer med en garanti ud over de 5 år. gemmes denne i garantiens løbetid. Data slettes eller udleveres indenfor 12 timer på kundens opfordring. Alle leverandører og underleverandører til me Casa har leveret dokumentation for datahåndtering og hvis påkrævet en underskrevet databehandleraftale. Dataansvarlig i me Casa er Lasse Lind Sørensen. Ved spørgsmål skriv til GDPR@mecasa.dk

Fortrolighed (GDPR): Kræver arbejdet eller kunden sikkerhedsgodkendelse, fortrolighedsaftale eller databehandleraftale, udfyldes disse inden arbejdet påbegyndes. Det er kundens ansvar at fremlægge pågældende aftale klar til underskrift. Databehandler i me Casa er Lasse Lind Sørensen, Kontrakter og aftaler til underskrift sendes til GDPR@mecasa.dk

Videoovervågning og alarmsystemer: Når systemet er færdigmonteret og afleveret til kunden, er systemet kundens ejendom (undtagen leje anlæg) og det er derved også kunden selv som skal sikrer sig at det kører fejlfrit. Dette sikrer man sig ved at lave gå- test på systemet og sikrer sig at alle alarmsensorer og alle kamera reagere ved bevægelse. Det skal også sikres at tiltænkte personer og/eller kontrolcentral bliver alarmeret efter hensigten. Optagelser bør jævnligt gennemses. Almen vedligeholdelse for evt. skidt og spindelvæv på kameralinser må påregnes. Foreligger der fejl på systemet, kontakt da me Casa hurtigst muligt.


Klagemuligheder: En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@mecasa.dk